Kancelaria Doradztwa Finansowo Prawnego Instytut Badań i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.

Prowadzimy rozliczenia w zakresie

PIT 

podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.  

VAT

podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (tak jak podatek obrotowy) ​ .

ZUS

składki na:
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy (FP),
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

RYCZAŁT

podatek od przychodów ewidencjonowanych jako uproszczoną formę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. 

GUS

rozliczenie dokumentacji sprawozdawczej dla celów ewidencji ststystycznych z zakreu produkcji, handlu, usług.

Wstecz